PRIVACYVERKLARING 

Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Deze privacy verklaring beschrijft de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Zo leggen wij in de privacyverklaring onder meer uit (1) hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, (2) op welke wijze en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens (kunnen) verwerken, (3) op basis van welke wettelijke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, en (4) aan welke derde partijen wij uw persoonsgegevens (kunnen) doorgeven.

Verder bevat deze privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Lammerink zich aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor ‘externe’ personen en partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Als u een medewerker bent van Lammerink, dan is onze interne privacyverklaring op het intranet van Lammerink (specifiek opgesteld voor personeel) voor u relevant.

Begrippen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een aantal begrippen:

 Lammerink kwalificeert zich als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken zoals hieronder nader toegelicht;

 Onder het begrip “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie die (direct of indirect) tot u herleidbaar is;

 Onder het begrip “verwerken” wordt onder andere verstaan het verzamelen, bewaren, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, doorgeven of afschermen, wissen, vernietigen of ontvangen van uw persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

Lammerink verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

als u gebruik maakt van onze website;

als u bij ons solliciteert;

als u een van onze kantoren bezoekt;

als u ons mailt, belt of op een andere manier uw contactgegevens bij ons achterlaat;

als u klant bij ons bent of de onderneming waar u werkt klant bij ons is;

als u een bouwplaats bezoekt of bij ons op de bouwplaats werkzaamheden verricht;

1. Als u gebruik maakt van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij een aantal persoonsgegevens van u.

Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige cookies zijn noodzakelijk om onze website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren..

Welke soort cookies gebruiken wij?

Functionele/technische cookies

Functionele of technische cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden of door meer complexe beslissingen op te slaan; dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld ook door onze website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.  

Statistische / analytische cookies

Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen, het aantal bezoeken bijhouden en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken. Lammerink gebruikt de middels deze cookies verkregen informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren.

Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics; informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal bijvoorbeeld nooit uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste deel van uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u terecht op het Privacy beleid van Google.

2. Als u bij ons solliciteert

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij een aantal persoonsgegevens van u. Deze informatie stelt u grotendeels zelf aan ons ter beschikking (zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens en uw curriculum vitae). Daarnaast kunnen wij in het kader van uw sollicitatie persoonsgegevens van u opvragen of raadplegen bij externe partijen (zoals bijvoorbeeld van LinkedIn en uw oud-werkgever(s)). Oud-werkgevers benaderen wij alleen op basis van de door u aangedragen telefoonnummers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u bij ons solliciteert?

Als u bij ons solliciteert verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


Persoonsgegevens 

Doel 

Naam, adres, emailadres of (mobiele) telefoonnummer

Om u op een juiste wijze te benaderen en met u te communiceren

Taal en nationaliteit

Om u op een juiste wijze aan te spreken en met u te communiceren

Opleidingen, competenties en professionele ervaring

Om na te gaan of u geschikt bent voor de betreffende functie

Uitkomsten van diverse IQ en persoonlijkheidstesten als onderdeel van het sollicitatietraject

Om na te gaan of u geschikt bent voor de betreffende functie

Uw identiteitsbewijs

Om vast te stellen dat u daadwerkelijk bent wie u zegt te zijn en om te voldoen aan de wettelijke verificatieplicht.

Verblijfsvergunning en werkvergunning (indien toepasselijk)

Om na te kunnen gaan of u bij ons arbeid mag verrichten.

Referentie oud werkgever

Om na te gaan of u geschikt bent voor de betreffende functie

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om met u een sollicitatietraject te doorlopen en in dat kader bijvoorbeeld onderzoek moeten doen naar uw geschiktheid en/of om te beoordelen of wij een arbeidsovereenkomst met u willen aangaan.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Als u in het kader van een sollicitatie ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende het sollicitatietraject. Normaliter bewaart Lammerink persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na afloop van het sollicitatietraject. Bij het indienen van uw sollicitatie kunt u ons toestemming geven om uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar na verstrekking te bewaren om u te benaderen voor andere soortgelijke toekomstige vacatures.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken vaak gebruik van externe partijen voor onze sollicitatieprocedure, zoals recruitmentbureaus en headhunters. Wij kunnen de hiervoor genoemde persoonsgegevens van deze partijen ontvangen. Met dergelijke partijen maken wij - waar nodig - de benodigde afspraken om uw persoonsgegevens te beschermen en zien wij erop toe dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en conform alle relevante wet – en regelgeving verwerkt worden.  

3. Als u een van onze kantoren bezoekt

Wanneer u een van onze kantoren bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens van u.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u een van onze kantoren bezoekt, is het mogelijk dat er beelden van u worden opgenomen door onze beveiligingscamera’s. Deze beveiligingscamera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en de veiligheid van onze bezoekers en ons personeel te waarborgen. Opgenomen beelden gebruiken wij alleen als zich een incident of onregelmatigheid voordoet, of het vermoeden van een incident of onregelmatigheid bestaat.

Daarnaast kunnen wij u bij binnenkomst vragen om uw naam, organisatie, persoonsgegevens die betrekking hebben op de persoon of de afdeling die u wenst te bezoeken, de datum en tijd van uw aankomst en vertrek. Deze persoonsgegevens verzamelen wij om u op een juiste wijze te kunnen ontvangen, om bij te houden hoeveel mensen zich in het pand bevinden in verband met de brandveiligheid bij een mogelijke ontruiming. Wij beroepen ons voor deze verwerking op ons gerechtvaardigde belang om de veiligheid van onze kantoren, werkplaatsen, personeel, bezoekers en eigendommen te waarborgen, alsmede ter vaststelling of verdediging van onze rechtspositie.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De beelden van de beveiligingscamera worden in principe maximaal 4 weken bewaard en de andere bovengenoemde persoonsgegevens worden in principe maximaal 6 maanden bewaard, tenzij wij binnen deze periode vermoeden dat zich een incident of onregelmatigheid heeft voorgedaan. In dat geval bewaren wij deze persoonsgegevens totdat het incident of de onregelmatigheid volledig is afgehandeld.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

De bovenstaande persoonsgegevens worden uitsluitend met de bevoegde toezichthoudende instanties, de politie of brandweer gedeeld in het geval van (een vermoeden van) een incident of onregelmatigheid. Met wie wij deze persoonsgegevens in een dergelijk geval delen is afhankelijk van het betreffende incident of de betreffende onregelmatigheid.

4. Als u ons mailt, belt of op een andere manier uw contactgegevens bij ons achterlaat Als u ons mailt, belt of op een andere manier uw contactgegevens bij ons achterlaat, verwerken wij persoonsgegevens van u. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens ontvangen en wat u concreet van ons verwacht. Zo zullen wij bijvoorbeeld bij een offerteaanvraag informatie nodig hebben om u op een juiste en tijdige wijze van dienst te kunnen zijn. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij hoofdzakelijk van u en verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw vraag, opmerking of verzoek in behandelingen te nemen en/of om u op andere wijze van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen ons hierbij eveneens beroepen op de grondslag noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Als u uw persoonsgegevens achterlaat tijdens een event dan worden deze persoonsgegevens opgeslagen in het klantbeheersysteem van de afdeling Marketing & Communicatie om onze dienstverlening beter op uw wensen af te kunnen stemmen. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om u in de toekomst te kunnen benaderen omdat u door het achterlaten van uw persoonsgegevens kenbaar heeft gemaakt in ons systeem opgenomen te willen worden.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens verwerken is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor maken wij gebruik van een intern bewaarbeleid. Dit beleid is gebaseerd op diverse wettelijke kaders en in voorkomend geval verjaringstermijnen.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Met wie wij uw persoonsgegevens delen is afhankelijk van de situatie. Wij delen persoonsgegevens onder andere met externe partijen die zich bezighouden met beheer en onderhoud van ons klantbeheersysteem. Waar nodig, nemen wij de benodigde maatregelen om uw privacy te kunnen garanderen en maken daarover afspraken met betreffende externe partijen.

5. Als u klant bij ons bent of de onderneming waar u werkt klant bij ons is

Als u klant bij ons bent of de onderneming waar u werkt klant bij ons is, verwerken wij persoonsgegevens van u.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij specifiek van u verwerken is afhankelijk van de situatie. Dit kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens zijn:


Persoonsgegevens 

Doel 

Naam, bedrijfsnaam en contactgegevens

(adres, emailadres en/of telefoonnummer)

Om u op een juiste wijze te benaderen

Om onze klantenadministratie te kunnen voeren Om vast te

stellen wie de contactpersonen van de klant zijn Om met u te corresponderen

om te kunnen factureren en/of over te gaan tot inning van vorderingen, om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met uzelf ofwel het bedrijf waarbij u werkzaam bent

Om onze rechtspositie vast te stellen of te verdedigen

Wij maken gebruik van deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst met u of om mogelijk een overeenkomst met u aan te gaan. Wij verwerken deze persoonsgegevens van u omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren.

Indien u niet zelf de contractpartij bent, maar bijvoorbeeld werkzaam bent bij een van onze klanten of fungeert als contactpersoon van de desbetreffende klant, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming alsmede om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen ons en de klant. Ook kunnen wij ons in specifieke gevallen beroepen op een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Als u zelf klant bij ons bent, bewaren wij deze persoonsgegevens in ieder geval zolang u klant bent. Hoe lang wij klantgegevens bewaren nadat een overeenkomst is beëindigd is afhankelijk van het type klant en de diverse toepasselijke (wettelijke) bewaar- en verjaringstermijnen. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een geschil of juridische procedure bewaren wij uw persoonsgegevens totdat deze volledig is afgehandeld.

Als u werkzaam bent bij een van onze klanten, bewaren wij deze persoonsgegevens in beginsel zolang de onderneming onze klant is. Hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren nadat de onderneming waar u werkt geen klant meer is, is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het soort klant en diverse toepasselijke (wettelijke) bewaartermijnen.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Met wie wij deze persoonsgegevens delen is afhankelijk van de situatie, wij delen deze persoonsgegevens bijvoorbeeld met partijen die ons helpen met een mailing of, in voorkomend geval, met diverse bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst, maar ook met partijen die namens ons factureren of vorderingen innen en de rechtspraak. Waar nodig, nemen wij de benodigde maatregelen om uw privacy te kunnen garanderen en maken daarover afspraken met betreffende externe partijen. Als wij met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent afspraken maken over de geheimhouding, bijvoorbeeld in de vorm van een geheimhoudingsverklaring, dan delen wij deze informatie uitsluitend conform onze afspraken of indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet.

6. Als u een bouwplaats bezoekt of bij ons op de bouwplaats werkzaamheden verricht

Wanneer u werkzaamheden verricht op een van onze bouwplaatsen of indien u een van onze bouwplaatsen bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voor deze verwerkingen hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld.

Bescherming persoonsgegevens

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Voorbeelden van door ons getroffen technische maatregelen zijn logging, antivirussoftware en spamfilters. Onze ICT-dienstverlening wordt verzorgd door Brakels IT.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date blijven. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon of per email privacy@lammerinkgroep.nl  

Rechten

De AVG kent verschillende rechten aan u toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;

op verbetering van uw persoonsgegevens;

op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);

op beperking van de verwerking;

van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);

uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen (‘het recht op data portabiliteit’).

Indien u een beroep wilt doen op een van uw rechten onder de AVG, dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar privacy@lammerink-groep.nl of door brief te sturen naar Lammerink Installatiegroep, Postbus 56, 7630 AB Ootmarsum. Lammerink zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op uw beroep op uw rechten onder de AVG. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy verklaring dan kunt u contact met ons opnemen via 0541-588000 of via privacy@lammerink-groep.nl.

Indien van een klacht

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Lammerink uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900-2001201